Privacyverklaring van Calenberg Ingenieure GmbH

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Het is daarom vanzelfsprekend dat we uw persoonsgegevens volgens de wettelijke regelgeving voor gegevensbescherming behandelen. We hebben een betrouwbare, competente externe functionaris gegevensbescherming aangesteld. De externe functionaris gegevensbescherming is door UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co KG geleverd.
 
Hieronder willen we u inlichten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Privacyverklaring met betrekking tot de website
 • Privacyverklaring met betrekking tot persoonsgegevens van onze zakenpartners (B2B)
 • Privacyverklaring met betrekking tot het sollicitatieproces
 • Rechten van betrokkenen
 • Contact met de functionaris gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen om ervoor te zorgen dat het aan de actuele wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen in onze diensten in de privacyverklaring op te nemen, als er bijvoorbeeld nieuwe diensten worden geïntroduceerd. In dergelijke gevallen is de nieuwe privacyverklaring op uw volgende bezoek van toepassing.

Privacyverklaring met betrekking tot de website

Wanneer we in contact- of registratieformulieren om persoonsgegevens vragen, zoals uw naam, bedrijf waar u werkt, adres, e-mailadres of telefoonnummer, dan worden deze gegevens vrijwillig verstrekt tenzij ze als verplicht voor de verwerking van het verzoek zijn aangegeven.

We bieden u de keuze om contact met ons op te nemen via een formulier dat op onze website staat, mocht u vragen hebben van welke aard dan ook. De gegevens die als verplicht zijn aangegeven, is nodig zodat we de navraag kunnen toewijzen en beantwoorden. Overige informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Uw gegevens worden verwerkt om contact met ons op te nemen op basis van uw vrijwillige toestemming, zoals aangegeven in Art. 6 (1), onder a van de AVG.

Persoonsgegevens die we in een contactformulier verzamelen of met betrekking tot delen van onze website die registratie vereisen, worden verwijderd zodra uw verzoek is afgehandeld en de bewaartermijn in belasting- en handelswetgeving is verstreken.
 
 

Vastlegging

Elke keer dat onze website wordt bezocht, wordt er voor statistische doeleinden een logbestand aangemaakt en verwerkt:
 • Verwijzer (de webpagina waarvandaan een link naar deze website is gevolgd)
 • Zoektermen (als verwijzer in zoekmachines)
 • Het IP-adres wordt geanalyseerd ter bepaling van land van herkomst en de provider
 • Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en schermresolutie
 • De tijd die op de pagina's is doorgebracht

 
De hiervoor aangegeven gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt op basis van onze rechtmatige belangen, zoals in Art. 6 (1), onder b van de AVG is aangegeven.
 • Garantie dat een verbinding met de website gemakkelijk tot stand wordt gebracht
 • Garantie dat de website goed kan worden gebruikt
 • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en voor andere administratieve doeleinden

 
We behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren, als we specifieke indicaties van onrechtmatig gebruik hebben. Gegevens worden onmiddellijk verwijderd als ze niet meer voor de doeleinden nodig zijn, uiterlijk na zes maanden.

YouTube

Op onze website komt u enkele YouTube-video's over onze producten tegen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, een bedrijf van Google. Alleen als u op een YouTube-video klikt en daardoor YouTube uw toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens Art. 6 (1), onder a, AVG, wordt er een verbinding van uw apparaat met de servers van YouTube gemaakt en wordt uw video geladen. YouTube verwerkt onder andere uw IP-adres en de informatie over welke webpagina's u hebt bezocht. YouTube verwerkt uw persoonsgegevens ongeacht of u wel of niet een YouTube-account hebt. Echter als u een YouTube-account hebt, kan uw zoekgedrag met uw persoonlijke YouTube-profiel worden gekoppeld. YouTube kan de gegevens aan derden, zoals de autoriteiten van de VS, overdragen als dit wettelijk verplicht is of als derden namens YouTube de gegevens verwerken. Verdere informatie over de verwerking van uw gebruiksgegevens kunt u in het privacybeleid van YouTube vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=en
 
 

Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden aan derden overgedragen. We dragen uw persoonsgegevens alleen aan derden over als dit op basis van Art. 6 AVG wettelijk is toegestaan. Deels gebruiken we dienstverleners gebaseerd op opgedragen gegevensverwerking volgens Art. 28 AVG, de website wordt bijvoorbeeld door cybox in Hameln gehost en onderhouden. Wij blijven volledig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
 
 

Aansprakelijkheid voor de eigen inhoud

De inhoud van deze pagina's is met uiterste zorg samengesteld. We kunnen u echter niet garanderen dat de inhoud nauwkeurig, compleet en up-to-date is. Als de dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's, zoals dit in algemene wetgeving is vastgelegd.
 
 

Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe verstrekkers)

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen onze eigen inhoud en links naar inhoud die door anderen wordt aangeboden. We hebben geen invloed op hun inhoud. De betreffende verstrekker of exploitant is te allen tijde verantwoordelijk voor inhoud van gekoppelde pagina's.
 
 

Gegevensbescherming met betrekking tot persoonsgegevens van zakenpartners (klanten, leveranciers, mogelijke klanten: B2B)

Als contractpartner van uw bedrijf verwerken we persoonsgegevens van u op basis van onze rechtmatige belangen om een offerte te maken en contracten uit te voeren, zoals gespecificeerd in Art. 6 (1), onder f, AVG. Verwerking voor boekhouding en kostencalculaties en het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals genoemd onder handels- en belastingwetgeving, zijn op Art. 6 (1), onder c, AVG gebaseerd. De zakelijke relatie bestaat tussen uw bedrijf en ons. Voor zover u als natuurlijke persoon optreedt, zoals een eenmanszaak of zelfstandige, worden uw gegevens voor de uitvoering van zaken voorafgaand aan het contract en voor het voldoen aan contracten volgens Art. 6 (1), onder b, AVG verwerkt.

Door externe vereisten, zoals belasting- of douanewetgeving, kunnen persoonsgegevens van u mogelijk met door overheidsinstanties uitgegeven lijsten worden vergeleken.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook voor rechtmatige doeleinden, zoals gespecificeerd in Art. 6 (1), onder f, AVG worden verwerkt, waaronder marketing, intern marktonderzoek en marketingdoeleinden, en statistische gegevens voor eigen gebruik.  Rechtmatige belangen betreffen in het bijzonder de optimalisering van processen en toewijzing van kosten; met uw belangen, grondrechten en vrijheden worden in dit proces op gepaste wijze rekening gehouden.

We gebruiken uw gegevens alleen om informatie over onze producten, diensten, evenementen en andere interessante informatie over ons bedrijf naar u te zenden als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als we u in het kader van Art. 7 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) op de juiste wijze hebben ingelicht. U kunt uw toestemming voor het verzenden van zulk materiaal voor volgende zendingen te allen tijde intrekken.

De gegevens die u verstrekt zijn benodigd voor de uitvoering van het contract. Zonder deze gegevens zijn we niet in staat om aan het contract dat we met uw bedrijf sloten, te voldoen.

U kunt in het beveiligde deel van onze website met uw persoonlijke inloggegevens inloggen. Bij dit proces worden gegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden vastgelegd, zoals gespecificeerd in de privacyverklaring voor de website.

We behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren, als we specifieke indicaties van onrechtmatig gebruik hebben. Gegevens worden onmiddellijk verwijderd als ze niet meer voor de doeleinden nodig zijn, uiterlijk na zes maanden.
 
 

Openbaarmaking

Uw persoonsgegevens mogen aan een externe dienstverlener worden overgedragen, zoals een belastingadviseur of juridisch adviseur. Externe IT-dienstverleners kunnen uw gegevens gebruiken als onderdeel van de verwerking beschreven in Art. 28 AVG. Hierbij zijn dienstverleners aan instructies gebonden, zoal dat in de daartoe bestemde overeenkomsten is verzekerd. Enkele van de dienstverleners zijn buiten de EU/EER gevestigd. Deze dienstverleners garanderen een correct niveau van gegevensbescherming middels de juiste garanties in de zin van Art. 46 AVG, zoals het afsluiten van modelcontractbepalingen van de EU. U kunt te allen tijde een kopie van deze bepalingen van ons krijgen.
 
 

Groepsondernemingen

Informatie over contractuele relaties, waaronder persoonsgegevens, worden binnen de wereldwijd actieve LISEGA Group verzonden, waaronder bedrijven in de VS en andere landen buiten de EU/EER. Hierdoor kunnen we u optimale informatie en diensten overeenkomstig de hiervoor genoemde doeleinden aanbieden. De ondernemingen in het netwerk die buiten de EU zijn gevestigd, verzekeren eveneens een afdoende niveau van gegevensbescherming door ondertekening van de modelcontractbepalingen van de EU. U kunt hier te allen tijde een kopie van deze bepalingen van ons krijgen.
 
 

Bewaren en verwijderen van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de periode die voor de hiervoor genoemde doeleinden benodigd is. Deze gegevens worden uiterlijk nadat de contractuele relatie is beëindigd en na afloop van de wettelijke bewaartermijn onder civielrechtelijke, handels- en belastingwetgeving, verwijderd.

Gegevensbescherming met betrekking tot het sollicitatieproces

We verwerken de persoonsgegevens met betrekking tot u voor de afronding van de sollicitatieprocedure en om u voor een mogelijke baan te beoordelen. Hierbij verwerken we de informatie die u hebt verstrekt teneinde een geïnformeerde beslissing over indiensttreding te kunnen maken, gebaseerd op Art. 6 (1), onder b, AVG. Beoordelingen op basis van objectieve, niet-discriminerende criteria worden ook opgeslagen, in individuele gevallen worden, indien toegestaan, ook openbaar toegankelijke persoonsgegevens over u opgeslagen.

De gegevens die u verstrekt zijn benodigd voor de afronding van de sollicitatieprocedure. Zonder deze gegevens kunnen we uw sollicitatie niet in beschouwing nemen.

Overdracht van persoonsgegevens

Als uw sollicitatie succesvol is, worden uw persoonsgegevens aan LISGEA SE overgedragen die als interne dienstverlening van de groep deels diensten voor human resources verzorgt. In enkele gevallen kunnen IT-dienstverleners in het kader van de uitvoering van een opdracht uw gegevens conform Art. 28 AVG gebruiken. Hierbij zijn dienstverleners aan instructies gebonden, zoal dat in de betreffende overeenkomsten is verzekerd.
 
 

Bewaren en verwijderen van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de periode die voor de hiervoor genoemde doeleinden met betrekking tot de wervingsprocedure benodigd is. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van gegevens tijdens de wervingsprocedure, dan worden de gegevens verwijderd tenzij de wettelijke bewaartermijn anders bepaalt.

De gegevens worden aan het einde van de wervingsprocedure na afloop van een mogelijke periode voor indiening van een juridische procedure verwijderd, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om de sollicitatie voor andere vacatures te bewaren. Open sollicitaties worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt of voor maximaal twee jaar en daarna worden ze verwijderd.

Rechten van betrokkenen

We willen u er hierbij op wijzen dat volgens Art. 15 e.v. AVG u het recht hebt op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt ook verzoeken dat zulke gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Daarnaast kunt u de verwerking beperken of er bezwaar tegen maken en u hebt het recht op overdracht van gegevens. Onder Art. 77 AVG hebt u tevens het recht om een klacht bij een toezichthouder in te dienen, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met deze voorschriften is. Als uw toestemming voor verwerking is vereist (zie Art. 6 (1), onder a of Art. 9 (2), onder a AVG), dan hebt u ook het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking tot het tijdstip waarop de toestemming is ingetrokken.

 

Recht op toegang, Art. 15 AVG

U hebt het recht om informatie te vragen of en in welke mate uw persoonsgegevens worden verwerkt, met name met betrekking tot het doel van de verwerking, de ontvangers van de gegevens en de tijdsduur van bewaring van de persoonsgegevens.

 

Recht op correctie, Art. 16 AVG

U hebt het recht om te verzoeken dat de opgeslagen gegevens worden gecorrigeerd, als deze onjuist of onvolledig zijn. Hiertoe behoort ook het recht op aanvulling door middel van aanvullende uitleg of berichten.

 

Recht op verwijdering, Art. 17 AVG

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Dit is mogelijk als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of als de gegevens op grond van wettelijke verplichtingen moeten worden verwijderd. Echter dit recht mag in individuele gevallen worden geweigerd.
 
 

Recht op beperken van de verwerking, Art. 18 AVG

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit kan mogelijk zijn als uw gegevens onjuist zijn verzameld of de gegevens op een onrechtmatige wijze worden verwerkt. Als voor de gegevens een beperking van de verwerking geldt, dan mogen de gegevens alleen in nauw omschreven gevallen worden verwerkt.
 
 

Recht op gegevensoverdracht, Art. 20 AVG

Als u de persoonsgegevens over uzelf hebt verstrekt, dan hebt u het recht deze gegevens op een normaal gebruikt, machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om deze gegevens naar een door u opgegeven verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden.
 
 

Recht op bezwaar, Art. 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanaf dat moment tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken vanwege uw specifieke omstandigheden, als de verwerking van uw gegevens uw rechtmatige belangen dient (zie Art. 6 (1), onder e en f, AVG). Als u tegen verwerking bezwaar maakt, zullen we controleren of aan de wettelijke eisen voor verwerking is voldaan en zo niet dan zullen we met de verdere verwerking van uw gegevens stoppen.
 
 

Recht op indiening van een klacht bij een toezichthouder, Art. 77 AVG

U hebt te allen tijde het recht om een klacht bij een toezichthouder van de Unie of de lidstaten in te dienen, als er inbreuk is gemaakt op de voorschriften voor gegevensbescherming.
 
De contactgegevens van de betreffende toezichthouder:
Per post: Postfach 221, 30002 Hannover, Duitsland
Per telefoon: +49 (0)511 120 45 00 (maandag, woensdag, vrijdag: 9.00 - 12.00 uur; rest van de tijd: antwoordapparaat)
Per e-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

Als u eventuele vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u direct met onze functionaris gegevensbescherming contact opnemen die samen met het team u met verzoeken om inlichtingen, sollicitaties of klachten zal helpen.
 
De externe functionaris gegevensbescherming is bereikbaar
Per post: Dr. Jörn Voßbein, UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal, Duitsland
Per telefoon: +49 202 946 7726 200
Per e-mail: datenschutz.calenberg@uimc.de